Renklerin üzerlerine t?klayarak size etkisini ke?fedin

Irlen Deneme Testi

Ö?renciler anne veya babalar? ile birlikte sorular? cevapland?rabilirler.

Ad ve Soyad?: Ya?:  
Cevapland?ran ki?i: (ö?retmen,aile üyesi veya ki?inin kendisi olabilir)                            S?n?f: Tarih:

Lütfen uygun cevab? daire içine al?n?z

I???a kar?? hassasl?k:

I??ktan rahats?z olur musun? Evet Hay?r ?
Yans?ma dan rahats?z olur musun? Evet Hay?r ?
Florasan lamba veya parlak ???ktan rahats?z olur musun? Evet Hay?r ?
Florasan lamba veya parlak ???kta yorgun veya bitkin hisseder misin? Evet Hay?r ?
Florasan lamba veya parlak ???kta gergin hisseder misin? Evet Hay?r ?
Florasan lamba veya parlak ???kta sinirli veya hareketli hisseder misin? Evet Hay?r ?
Florasan lamba veya parlak ???kta dinlemen daha zorla??r m?? Evet Hay?r ?
Florasan lamba veya parlak ???kta performans?n azal?r m?? Evet Hay?r ?
Okurken ?????n yetersiz oldu?unu dü?ünür müsün? Evet Hay?r ?
Okurken ?????n çok fazla oldu?unu dü?ünür müsün? Evet Hay?r ?
Az ve lo? ???kta okurum Evet Hay?r ?
Sayfan?n bir k?sm?n? parmaklar?m veya di?er e?yalarla kapar?m Evet Hay?r ?
Sayfaya elimle veya ba?ka bir ?eyle gölge yapar?m Evet Hay?r ?

Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen.  Translated by [Nilay Eksioglu].  All rights reserved.Her hakk? sakl?d?r.?zinsiz ço?alt?lamaz ve kullan?lamaz. 
 
Okurken:

Kelime veya sat?r atlar?m Evet Hay?r ?
Sat?rlar? tekrarlayarak okurum Evet Hay?r ?
Bir saatten az okurum Evet Hay?r ?
Okurken yerimi kaybederim Evet Hay?r ?
‘' Dur ve Oku' ' ritmine göre okurum Evet Hay?r ?
K?sa kelimeleri atlar?m Evet Hay?r ?
Okudu?umu çok iyi anlamam Evet Hay?r ?
Okuma ço?ald?kça daha kötü okurum Evet Hay?r ?
Okumaktan kaçar?m Evet Hay?r ?
Zevk alarak okumam Evet Hay?r ?
 
Kitap okurken veya bilgisayar da iken; 
 
Gözlerimi ovar?m Evet Hay?r ?
Okudu?uma çok yakla??r veya uzakla??r?m Evet Hay?r ?
Gözlerimi k?sar?m Evet Hay?r ?
Gözlerimi çok açar?m Evet Hay?r ?
S?k aralar veririm Evet Hay?r ?
Parlamay? engellemek için hareket ederim Evet Hay?r ?
Tek gözümü kapar?m Evet Hay?r ?
Kafam? oynat?r?m Evet Hay?r ?
Kelime kelime okurum Evet Hay?r ?
H?zl? okuyamam Evet Hay?r ?

Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen.  Translated by [Nilay Eksioglu].  All rights reserved.Her hakk? sakl?d?r.Izinsiz ço?alt?lamaz ve kullan?lamaz. 
 

A?a??da ki faaliyetleri yaparken yorgun,bitkin,gergin hissedermisin?  Veya ba??n a?r?r m??

Okurken Evet Hay?r ?
Dinlerken Evet Hay?r ?
Ka??t ve kalem ile çal???rken Evet Hay?r ?
Bilgisayarda çal???rken Evet Hay?r ?
Televizyon veya film seyrederken Evet Hay?r ?
Bir yerden bakarak yazarken Evet Hay?r ?
Matematik ödevi yaparken Evet Hay?r ?
Video oyunlar? oynarken Evet Hay?r ?
Uzun ödevler yaparken Evet Hay?r ?
Diki?,örgü gibi görsel aktiviteler yaparken Evet Hay?r ?
Parlak ve florsan lamba alt?nda çal???rken Evet Hay?r ?

Yazarken:

Sat?r? a?a?? veya yukar? do?ru kayd?r?r?m Evet Hay?r ?
Say?lar veya kelimeler aras?nda farkl? aral?klar b?rak?r?m Evet Hay?r ?
Harflerimin boyutlar? farkl?d?r Evet Hay?r ?
Düz çizgi halinde yazamam Evet Hay?r ?
Çoktan seçmeli cevap ka??d?nda zorluk çekerim Evet Hay?r ?
Kelimeleri,say?lar?,noktalama i?aretlerini atlar?m Evet Hay?r ?
 

Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen.  Translated by [Nilay Eksioglu].  All rights reserved.Her hakk? sakl?d?r.?zinsiz ço?alt?lamaz ve kullan?lamaz. 
 

 Dikkat/Konsantrasyon:

Okurken veya yazarken zor dikkatimi veririm Evet Hay?r ?
Okurken veya yazarken dikkatim kolay da??l?r Evet Hay?r ?
Dinlerken dikkatim kolay da??l?r Evet Hay?r ?
Derste hayal kurar?m Evet Hay?r ?
Ba?lad???m i?i bitiremem Evet Hay?r ?
Derse ba?lamakta zorlan?r?m Evet Hay?r ?
 
Bir yerden yaz? geçirirken: 
 
Yerimi kaybederim (kitaptan, tahtadan geçirirken) Evet Hay?r ?
Kelime atlar?m(kitaptan, tahtadan geçirirken) Evet Hay?r ?
Yava? yazar?m (kitaptan, tahtadan geçirirken) Evet Hay?r ?
Eksik yazar?m (kitaptan, tahtadan geçirirken) Evet Hay?r ?
Dikkatsizce yanl??l?klar yapar?m (kitaptan, tahtadan geçirirken) Evet Hay?r ?
Gözlerimi k?rpar veya k?sar?m (kitaptan, tahtadan geçirirken) Evet Hay?r ?
Ayn? yere bakmakta zorlan?r?m Evet Hay?r ?
Yaz?lar? bir yerden bilgisayara geçirmekte zorlan?r?m Evet Hay?r ?

Matematik:

Say?lar? alt alta ayn? hizada yazamam Evet Hay?r ?
Alt alta yaz?l? say?lar? okumakta zorluk çekerim Evet Hay?r ?
Dikkatsiz yanl??lar yapar?m Evet Hay?r ?
Alt alta say?larla çal???rken cetvel,kalem veya elimi kullan?r?m Evet Hay?r ?
Sembolleri,say?lar? ve noktalar? görmekte zorluk çekerim Evet Hay?r ?
Say?lar? tersten yazar?m Evet Hay?r ?

Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen.  Translated by [Nilay Eksioglu].  All rights reserved.Her hakk? sakl?d?r.?zinsiz ço?alt?lamaz ve kullan?lamaz.

Müzik:

Notalar? okumakta zorlan?r?m Evet Hay?r ?
Notalar? okumak yerine ezberlerim Evet Hay?r ?
Kulaktan duyarak çalar?m Evet Hay?r ?
Notalar? takip etmek için elimi kullan?r?m Evet Hay?r ?
Yerimi kaybederim Evet Hay?r ?
Düzenli çal??mama ra?men az geli?me gösteririm Evet Hay?r ?

Derinlik Alg?s?:

Yürüyen merdivene zor biner ve inerim Evet Hay?r ?
E?yalar? elimden dü?ürürüm Evet Hay?r ?
Masan?n kö?elerine çarpar?m Evet Hay?r ?
Merdivenden zor iner ç?kar?m Evet Hay?r ?
Mesafe tayini yaparken zorlan?r?m Evet Hay?r ?
E?yalara çarpar?m Evet Hay?r ?
Dirseklerim veya dizlerimde kaza morluklar? olur Evet Hay?r ?
Birisiyle yan yana yürürken onu takip ederim Evet Hay?r ?
Yürürken ba? dönmesi olur Evet Hay?r ?
Hareket halindeki cisimlere zor iner binerim Evet Hay?r ?
 
Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen.  Translated by [Nilay Eksioglu].  All rights reserved.Her hakk? sakl?d?r.Izinsiz ço?alt?lamaz ve kullan?lamaz. 
 
 
 
 Araba Kullan?rken: 
 
Zor park ederim Evet Hay?r ?
Park ederken önümdeki arabaya çarpaca??m gibi gelir Evet Hay?r ?
Park ederken kald?r?ma çarpar?m veya çok ara b?rak?r?m Evet Hay?r ?
Trafikte ne zaman dönece?ime karar veremem Evet Hay?r ?
Şerit de?i?tirirken emin olamam Evet Hay?r ?
Şerit de?i?tirirken a??r? dikkat ederim Evet Hay?r ?
Şerit de?i?tirirken yolcular gerilir Evet Hay?r ?
Arabadakiler öndeki araca çok yak?n oldu?umu söylerler Evet Hay?r ?
Öndeki araçla aramda çok mesafe b?rak?r?m Evet Hay?r ?

Spor Faaliyetlerinde:

Televizyonda maç seyrederken topu takip edemem Evet Hay?r ?
Televizyonda maç seyrederken topu takip ederim ama ba?ka bir ?ey görmem Evet Hay?r ?
Tenis oynarken topa ne zaman vuraca??m? bilemem Evet Hay?r ?
Bisiklete binmeyi zor ö?rendim Evet Hay?r ?
?p atlamay? zor ö?rendim Evet Hay?r ?
Voleybol da zorlan?r?m Evet Hay?r ?
 
 Arabada:
Yolcu olarak midem bulan?r Evet Hay?r ?
Kullan?rken midem bulan?r Evet Hay?r ?
Öndeki araban?n cam?n?n parlamas? beni rahats?z eder? Evet Hay?r  
Cadde ???klar? beni rahats?z eder Evet Hay?r ?
Gece araba kullanmay? sevmem Evet Hay?r ?
Gece körlü?üm yoktur Evet Hay?r ?
 
Puanlama: Yukar?daki sorulardan 3 tanesine ‘' evet' ' demeniz durumunda Irlen Renk Metodu size yard?m edebilir.Her bölümde verdi?iniz evet say?s? o alanda ya?ad???n?z problemi gösterir.

Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen.  Translated by [Nilay Eksioglu].  All rights reserved.Her hakk? sakl?d?r.?zinsiz ço?alt?lamaz ve kullan?lamaz.

Copyright © 2009 All rights reserved. Design by: cetinweb tasar?m  Tüm Haklar? Sakl?d?r