Renklerin üzerlerine t?klayarak size etkisini ke?fedin

Kimler Faydalanabilir? 

  • Irlen Metodu' ndan ders çal??makta isteksiz olan, dikkat da??n?kl???, hareketlilik, disiplin problemi veya okuma ve ö?renme zorluklar? ya?ayan çocuk ve yeti?kinler;

  • I???a duyarl? olan veya ba? a?r?s?ndan ?ikayetçi olan çocuk ve yeti?kinler

  • Zaman planlamas? ve kendine güven aç?s?ndan ise; üstün zekal? veya çal???rken problem ya?amayan çocuk ve yeti?kinler faydalanabilir.

 Okuma ve çal??ma al??kanl???nda problem olmayan ö?renciler veya üstün zekal? 
  Çocuk  veya Yeti?kinler
 • Ödev yapmas? çok uzun zaman  al?r
 • Okurken,çal???rken veya okulda ba? a?r?s?,yorgunluk,bitkinlik gibi fiziksel ?ikayetleri olur
 • Okumaktan ho?lanmaz
 • Zaman verilerek yap?lan s?navlarda ba?ar?l? olamaz
 • Okuma ödevlerini zaman?nda yeti?tiremez
 • Tüm kitap yerine giri? veya özetini okur
 • S?n?fta kitaptan takip etmek yerine dinlemeyi tercih eder
 • Kitaptan okumak yerine s?n?f tart??malar?ndan ö?renmeyi tercih eder
 • ?yi not almak için çok çal???r  fakat kar??l???n? alamaz
 • ?steksiz oldu?u, çal???rsa daha ba?ar?l? olabilece?i söylenir  

   

Okuma Problemi,ö?renme zorlu?u veya Disleksi olan çocuk veya yeti?kinler

Dikkat eksikli?i veya Hiperaktivitesi olan  çocuk veya yeti?kinler  

 • Sayfada okudu?u yeri kolayca kaybeder;
 • Kelimeden kelimeye veya sat?rdan sat?ra takipte zorlan?r;
 • Kelimeleri veya sat?rlar? atlar veya tekrarlar;
 • Kelimeleri yanl?? okur veya yerine ba?ka kelime koyar;
 • K?sa kelimeleri atlar;
 • Kelimenin tak?lar?n? atlar;
 • Okurken noktalama i?aretlerine dikkat etmez;
 • Gözlerini k?sar,çok açar veya ovu?turur.Gözleri k?zar?r,sulan?r;
 • Sayfan?n belli bir k?sm?n? görür, gerisi bulan?k görünür;
 • Odaklanabilmek için kitab?n?n yönünü de?i?tirir;
 • Göz problemi veya bitkinlik nedeniyle dikkati da??l?r;
 • Sayfada gördü?ü hareketlilik nedeniyle bulant? hisseder;
 • Bir müddet okuduktan sonra ba?? a?r?r;
 • Parlakl??? yok etmek için sayfay? hareket ettirir;
 • Okurken yerinde duramaz,hareketlidir;
 • Az ???kta okumay? tercih eder;
 • Tahtadan defterine yazarken yanl?? geçirir;
 • Matematik problemlerinde say?lar? alt alta ayn? hizada yazamaz;
 • Yava? veya hatal? okur;
 • Müzik notalar?n? okumakta zorlan?r;
 • Ba?lad??? i?i devam ettirmekte zorlan?r;
 • Çal??mas?n?n kar??l???n? alamaz;

Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen. Translated by [Nilay Eksioglu]. All rights reserved.Her hakk? sakl?d?r.?zinsiz ço?alt?lamaz ve kullan?lamaz.

Copyright © 2009 All rights reserved. Design by: cetinweb tasar?m  Tüm Haklar? Sakl?d?r