Renklerin üzerlerine t?klayarak size etkisini ke?fedin

ARAŞTIRMALAR

Amen Klini?i ve  U.S. Deniz Kuvvetleri taraf?ndan yap?lan beyin ara?t?rmalar?nda renklerin beyin i?leyi?ini dengede tuttu?u ve Irlen etkisinin gerçek oldu?u ispatlanm??t?r.

Bir çok ara?t?rma, renkli filtrelerin ders çal???rken veya bilgisayar monitorleri üzerinde kullan?ld???nda okuma problemlerinde ba?ar? sa?lad???n? göstermi?tir. (Bouldoukian, Wilkins, & Evans, 2002; Chase, Ashourzadeh, Kelly, Monfette, & Kinsey, 2003; Croyle, 1998; Evans & Joseph, 2002; Jeanes, Busby, Martin, Lewis, Stevenson, Pointon et al., 1997; Noble, Orton, Irlen, & Robinson, 2004; Northway, 2003; Scott, McWhinnie,Taylor, Stevenson, Irons, & Lewis, 2002; Solan, Brannan, Ficarra, & Byrne, 1997; Solan, Ficarra, Brannan, & Rucker, 1998; Tyrrell, Holland, Dennis, & Wilkins, 1995; Wilkins & Lewis, 1999; Wilkins, Lewis, Smith, Rowland, & Tweedie, 2001; Williams, Le Cluyse, & Littell, 1996).Detayl? ara?t?rmalara www.irlen.com sitesinden ula?abilirsiniz.

    ABD' de bir çok uzmana göre dikkat eksikli?i ve hiperaktivite için tedavi gören çocuklar?n yar?s?n?n uygun tedaviyi görmedi?i belirtilmektedir.Ara?t?rmalar okuma problemi, disleksi, ögrenme güçlü?ü veya dikkat eksikli?inden ?ikayetçi olan ö?rencilerin %46 s?na Irlen Metodunun yard?mc? oldu?unu göstermi?tir.  Bu metod ki?inin t?bbi tedavisinin yerine geçmez. Irlen bazen tek çözüm olabilir bazen de ki?inin problemlerinin bir parças? olabilir ve bu metod ile bilinmeyenin bir parças? çözülebilir. Renkli filtreleri kullananlar?n % 90' ? yarar sa?lam??t?r. 

Sonuçlar:

  • Okudu?unu daha iyi anlamak, sindirmek
  • H?zl? okuyabilmek
  • Dikkatin çabuk da??lmas?n?n, hareketlili?in azalmas? ve ba?lad??? i?i bitirebilmesi.
  • Yorgunluk, uyku ve bitkinlik halinin azalmas?
  • Motivasyonun artmas?
  • Kendine güvenin artmas?
  • Akademik ba?ar?n?n yükselmesi

Copyright © 1998-2006 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen.  Translated by [Nilay Eksioglu].  All rights reserved.Her hakk? sakl?d?r.?zinsiz ço?alt?lamaz ve kullan?lamaz.

Copyright © 2009 All rights reserved. Design by: cetinweb tasar?m  Tüm Haklar? Sakl?d?r